معرفی چاپ صلاحی
چاپ صلاحی پس از چند دهه فعالیت در زمینه چاپ ، حرکت نوینی را جهت تولید کیسه های نانوون ( بی بافت – سوزنی ) با بهرهگیری از برترین تکنولوژی روز همگام با متنوعترین نوع چاپ آغاز کرده است ، امید است با نوع آوری گامی موثر در توسعه این صنعت در میهن عزیزمان برداریم.
اخبار و رویدادها
چاپ صلاحی مجهز ترین خط تولید کیسه های نانوون ( بی بافت - سوزنی )را در ایران راه اندازی کرد

چاپ صلاحی مجهز ترین خط تولید کیسه های نانوون ( بی بافت - سوزنی )را در ایران راه اندازی کرد

چاپ صلاحی مجهز ترین خط تولید کیسه های نانوون ( بی بافت - سوزنی )را در ایران راه اندازی کرد

 

محصولات اکو بگز ایران